Ui工具包 ·

新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit

资源编号:

14674

资源中文名称:

新闻杂志网络web用户界面UI工具包

资源英文名称:

TodayExpress UI Kit

适用软件/版本:

Ps等

资源大小:

压缩包35.3MB

资源格式:

.psd

资源特点:

 

30全分层PSD文件

4首页风格

基于Bootstrap

1170px网格

现代与创意设计

免费的Google字体

免费字体图标

 

资源简介:

 

这个新闻杂志UI套件是Photoshop中设计的一个独特的网站模板集合,具有现代感。PSD文件组织良好,相应命名,因此非常容易定制和更新。

 

新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第1张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第2张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第3张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第4张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第5张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第6张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第7张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第8张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第9张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第10张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第11张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第12张 新闻杂志网络web用户界面UI工具包 TodayExpress UI Kit Ui工具包 第13张

相关下载

点击下载

参与评论