Aharoni Bold字体下载Aharoni Bold Version 5.02 英文字体 第1张

资源编号:

19235

字体家族:

Aharoni

字体风格:

Bold

字体版本:

Version 5.02

书体类型:

未分类

字符数:

264

字形数:

242

字重:

字宽:

中等(正常)

文字:

符号 / 拉丁文 / 希伯来文

区块:

基本拉丁文 / 拉丁文-1补充 / 拉丁文扩充-B / 希伯来文 / 一般标点符号 / 货币符号 / 似字母符号 / 专用区 / 字母变体显现形式

来源类型:

官方发行

文件格式:

.TTF

字体公司:

Kivun Computers Ltd. / 蒙纳

字体设计师:

/

字体嵌入许可:

可编辑嵌入

授权方式:

未知授权(素材兔标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权)

 

备注:

 /

  Aharoni Bold字体下载Aharoni Bold Version 5.02 英文字体 第2张

相关下载

点击下载

参与评论