Adamas Regular 字体下载 Adamas Regular Version 1.000 海报字体 第1张

资源编号:

24202

字体家族:

Adamas

字体风格:

Regular

字体版本:

Version 1.000;PS 001.001;hotconv 1.0.56

书体类型:

未分类

字符数:

26

字形数:

30

字重:

一般

字宽:

中等(正常)

文字:

拉丁文

区块:

基本拉丁文

来源类型:

官方发行

文件格式:

.OTF

字体公司:

Adobe

字体设计师:

/

字体嵌入许可:

预览和打印嵌入

授权方式:

未知授权(素材兔标注的授权方式仅供参考,请自行仔细核实。 商业使用请自行联系版权方购买商业授权)

备注:

 /

  Adamas Regular 字体下载 Adamas Regular Version 1.000 海报字体 第2张

相关下载

点击下载

参与评论